10 câu không bao giờ được nói trong tiếng Pháp

10 câu không bao giờ được nói trong tiếng Pháp

1. Không dùng “ Bonne nuit” để chào tạm biệt.